Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku wprowadza kolejne zmiany w zakresie funkcjonowania spółek handlowych. Wprowadza ona w art. 5 k.s.h. nowy § 5, zgodnie z którym spółka akcyjna i komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.

Obowiązki dotyczące strony

Oznacza to, że od stycznia bieżącego roku każda spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna bez względu na swój rozmiar powinna posiadać własną stronę internetową. Oprócz wymienionych powyżej informacji nowelizacja nie określa szczegółowo innych treści, które powinny się tam znaleźć. Wraz z nowelizacją kodeksu spółek handlowych zmianie uległ również art. 47 ustawy o KRS, dlatego ważne jest, aby zgłosić adres strony internetowej do rejestru. Niedopełnienie ww. obowiązków może skutkować karą grzywny nałożoną przez sąd rejestrowy w wysokości 5 000 zł (por. art. 595 k.s.h.). Zamieszczenie na stronie internetowej spółki informacji w sposób nieprawidłowy pociąga za sobą również konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków informacyjnych, tj. podmiotów uprawnionych do reprezentacji. 

Co powinno się znaleźć na stronie internetowej spółki akcyjnej?

Podstawowy zakres informacji podlegających publikacji na stronie internetowej spółki określa art. 206 § 1 k.s.h., zgodnie z którym powinna ona zawierać

  • nazwę firmy
  • siedzibę i adres spółki
  • numer KRS, oznaczenie właściwego sądu rejestrowego
  • NIP
  • wysokość kapitału zakładowego.

Ponadto, jak wskazuje nowy przepis, na stronie powinny się znaleźć wszelkie ogłoszenia spółek oraz ich statuty. Oznacza to, że powinny one na swoich stronach www na bieżąco zamieszczać szczegółowe informacje. Są to między innymi planowane walne zgromadzenia (wraz ze szczegółowym porządkiem obrad), projekty uchwał, sprawozdania finansowe czy opinii biegłych rewidentów. Wymóg ten podyktowany jest chęcią ograniczenia potencjalnych sytuacji, w których część akcjonariuszy nie została celowo poinformowana z powodów konfliktów wewnętrznych.

Podsumowanie

Nowa ustawa niesie za sobą obowiązek posiadania strony internetowej przez spółkę. Jeśli w dalszym ciągu nie masz witryny, zgłoś się do nas. Przygotujemy dla Ciebie stronę dostosowaną do nowych przepisów.


Szymon Mojsak
Specjalista ds. marketingu